Hitvallásunk

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.” Lukács 2:40

Gyermekvédelem

Gyermekvédelem az óvodában

 

Óvodánkban minden dolgozónak feladata a gyermekek segítése, védelme.

Az ő munkájukat koordinálja és segíti a gyermekvédelmi felelős.
A mi óvodánkban ezt a feladatot Korbácsné Rozinka Valéria óvodapedagógus látja el.
 


Gyermekvédelmi feladataink
 

Biztosítjuk az óvoda személyi és tárgyi feltételeit a gyermekek optimális fejlődésének érdekében, kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátására. Elősegítjük a gyermeki jogok érvényesítését, ebben társintézményeinkkel és a szülőkkel igyekszünk minél jobban együttműködni. A gyermekek és családi hátterük feltérképezésével, családlátogatások, fogadóórák tartásával szükség esetén személyre szabott segítséget, probléma megoldási módszereket tudunk alkalmazni.

 

Fontos szerepet kap munkánkban a gyermekek egyéni képességeinek, fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének megfelelő foglalkozások, fejlesztések biztosítása, ez nagyrészt az óvodapedagógusok feladata, de amennyiben szükséges, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és gyermekpszichológus segítségét is igénybe vesszük: a vizsgálatokat, a speciális egyéni vagy kiscsoportos fejlesztéseket a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. Az SNI gyermekek fejlesztése megbízott, sajátos nevelési igényüknek megfelelő gyógypedagógusok által történik.

 

Felmérjük az óvodánkban előforduló hátrányos helyzetek típusát, majd a hátrányos helyzet csökkentése, a gyermekek felzárkóztatásának érdekében az érintett családoknak igyekszünk segítséget nyújtani mind a gyermek fejlesztésével, mind a lehetséges szociális juttatások, lehetőségek ismertetésével és biztosításával.

A kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztésé, támogatását az óvodapedagógusok által tartott szakkörökön keresztül, valamint az egyéni lehetőségek felkutatásával tudjuk megvalósítani.

 

Feladataink ellátásához elengedhetetlen, hogy a szülőkkel, családokkal jó kapcsolatot ápoljunk, ennek fórumai a mindennapi találkozások, a szülői értekezletek, fogadóórák és a közösen szervezett programok, családlátogatások. Az információáramlást segítik a hirdetőtáblákra kihelyezett ismertetők, programajánlók, az internetes zárt csoportokban történő kapcsolattartás, amely jó lehetőséget biztosít a szülőknek a csoportok mindennapi életébe való betekintéséhez.

Lehetőségeink és igény szerint előadásokat szervezünk a szülők részére – együttműködve a szociális segítő szakemberrel (pl: védőnői, gyermekorvosi, logopédiai, gyermekpszichológiai előadások, gyermeknevelési tanácsok)

 

 

 


Gyermekvédelmi munkánk célja:

  1. Elsődleges prevenció:

A gyermekek fokozott védelme
Esélyegyenlőség biztosítása
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű gyermekek fokozott figyelemmel kísérése:
Hátrányos helyzet csökkentése
Veszélyeztetettség okainak feltárása, megoldási stratégiák alkalmazása
Megfelelő fejlesztés biztosítása
Veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése
A gyermekek integrált nevelésének biztosítása
Egyenlő bánásmód elvének megvalósítása
Szülőkkel való hatékony és asszertív kapcsolat kialakítása

 

  1. Másodlagos prevenció:

Együttműködés a városi intézményekkel: Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, Védőnői Szolgálat, Gyámügy, Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola

A kistérségben szervezett továbbképzéseken, esetmegbeszéléseken való részvétel
Kapcsolattartás és együttműködés a városban működő egyházi karitatív szervezetekkel

Az óvodai szociális segítő szakemberrel való kapcsolattartás, együttműködés megszervezése, az általa nyújtott szolgáltatások felhasználása.

Kapcsolattartás formái: családlátogatás, értekezletek, esetmegbeszélések,

kölcsönös tapasztalatcsere, konkrét jelzések megtétele.


 

Törvényi szabályozás:

A gyermekek jogairól szóló egyezmény 1991.11.20.
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (137/2018 VII. 25. kormányrendelet)
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásról
11/1994.(6.8.) MKM rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről
Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről
15/1998.NM rendelet
115.20/2012. VIII.31. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
229/2012 VIII.28. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez
2019.évi LXX törvény(7.1,2)